Novinky a změny

Máte problémy v oblasti daní? Zavolejte nám. Úvodní konzultace zdarma.

eShopy a EET- stanovisko GFŘ

... v případě realizace plateb způsobem dle § 5 písm. b) ZoET (prostřednictvím internetu) dochází v závislosti na možnostech technického řešení k rozdílu v čase, kdy se poplatník může dozvědět o odeslání platby.
Finanční a Celní správa bude v případech, kdy poplatník není schopen splnit evidenční povinnost v okamžiku stanoveném v § 18 odst. 2 písm. b) ZoET, akceptovat postup, kdy poplatník zašle správci daně údaje o evidované tržbě a vystaví účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, nejpozději v okamžiku, kdy se dozví o tom, že došlo k odepsání platby z účtu plátce (zákazníka) a jejímu odeslání poplatníkovi.
celé stanovisko: http://www.etrzby.cz/cs/Online-platby

Nová minima 2017

Od prvního dne nového roku se zvyšuje minimální mzda - z dosavadních 9.900 korun na na 11.000 (přepočteno na hodinu 66 korun).
Zvyšuje se možná sleva na dani za umístění dítěte do předškolního zařízen také na až 11 tisíc korun za rok.

Od 1. ledna se zvyšuje minimální záloha na zdravotní pojištění: z 1.823 na 1.906 korun. Minimální záloha na důchodové pojištění, z 1.972 korun se zvyšuje na 2.061 (až podáním Přehledu za rok 2016).

Zvyšuje se i maximální možný měsíční výdělek pro evidované na úřadu práce. Nově si mohou každý měsíc vydělat až 5.500 korun, aniž by byli z evidence vyřazeni.

Upřesnění EET

Evidenci tržeb od 1. 12. 2016 podléhají:
Stravovací služby – restaurace, hostince, cukrárny, kavárny, fast foody atp., pouze pokud nabízejí zázemí pro hosty (např. stoly, židle, toalety). Stánky s občerstvením, prodej „z okna“ nebo rozvoz jídla nepodléhají EET od prosince 2016, protože se nejedná o stravovací službu, ale o dodání zboží (EET až od března 2018).
Ubytovací služby – hotely, penziony, motely, kempy a další.
U stravovacích služeb se od 1. prosince sníží sazba DPH z 21 % na 15 %. V základní sazbě zůstává podávání alkoholických nápojů.

Fáze zavedení elektronické evidence tržeb:

  1. fáze – stravovací a ubytovací služby, začátek evidence 1. prosince 2016,
  2. fáze – maloobchod a velkoobchod, začátek evidence 1. března 2017,
  3. fáze – ostatní činnosti (mimo vybraná řemesla 4. fáze), začátek evidence 1. března 2018,
  4. fáze – vybraná řemesla, začátek evidence 1. června 2018.

Tržby z doplňkové (vedlejší) činnosti má podnikatel možnost začít evidovat až s tržbami z hlavní činnosti dané provozovny. Jedná se např. o kadeřnice či kosmetičky, které prodávají navíc vlasové nebo kosmetické přípravky.

Finanční správa uvádí, že doplňková činnost bude posuzována dle těchto kritérií:
minoritní činnost není provozována v samostatné provozovně,
platby z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % z celkových plateb provozovny a současně nepřevyšují částku 175 000 Kč v dané provozovně (pokud by byla provozovna účelově rozdělena, nebere se na toto účelové rozdělení zřetel), má-li poplatník v jedné provozovně minoritních činností více, potom se pro posouzení výše uvedených kritérií platby z minoritních činností sčítají. V případě, že by měl více provozoven, pak se limity počítají za každou z provozoven odděleně. Pokud dojde v rámci provozovny k situaci, že nebude možné doplňkové tržby dle výše uvedeného považovat za minoritní, pak musí zahájit evidenci tržeb již od 1. 3. 2017.

Ojedinělé příjmy nepodléhají evidenci
Za ojedinělý příjem bude považována s přihlédnutím ke konkrétním skutečnostem zcela výjimečná platba v hotovosti nebo platba výjimečná svým charakterem. To znamená např. platba za prodej vyřazeného majetku.

Spropitné a EET
Spropitné určené přímo pro číšníky a servírky podle ministerstva financí evidence tržeb nepostihne. Budou předmětem evidence pouze tehdy, pokud budou plynout podnikateli. Pokud bude spropitné příjmem personálu (ať už přímo, či rozdělením do mzdy), nebude podléhat evidenci.

EET autentizační údaje

Zákon o evidenci tržeb již nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů (zákon č. 112/2016 Sb. a doprovodný zákon č. 113/2016 Sb. dne 13. 4. 2016).
K této problematice jsou zřízeny speciální webové stránky http://www.etrzby.cz/
První evidovanou tržbou budou tržby ubytovacích a stravovacích služeb od 1. 12. 2016. Do té doby je třeba se připravit na tuto skutečnost zejména technicky.
K přístupu na portál pro evidování tržeb budou sloužit tzv. autentizací údaje.
Žádost o autentizační údaje, které slouží k přístupu na portál a spravování certifikátů, musí být podána před přijetím první evidované tržby touto formou. Buď elektronicky s ověřenou identitou způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky, nebo ústně do protokolu u správce daně, který je věcně příslušný.
Následně stejnou formou poplatník obdrží autentizační údaje ve formě uživatelského jména a hesla, pomocí nichž bude přistupovat na portál pro evidenci tržeb.
Pokud již autentizační údaje poplatník získá, bude muset na portálu oznámit údaje o provozovnách, kde bude evidovat tržby. Na portálu pak bude nutné oznámit do 15 dnů i jakoukoli změnu nahlášené provozovny, nejpozději před první evidovanou tržbou při takovéto změně.
Po nahlášení provozovny bude možné na portálu získat certifikát pro jednoznačnou identifikaci při evidování tržeb. Poplatník může získat jeden nebo více certifikátů podle interní potřeby každého poplatníka. Může např. využít jediný certifikát pro všechny své provozovny a pokladní zařízení, nebo pro každou pokladnu požádá o jedinečný certifikát.
S prvními kroky je dobré začít již od září 2016, kdy bude možné žádat o autentizační údaje.

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Novela zákona o daních z příjmů mimo jiné obsahuje zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti. U druhého dítěte vzroste daňové zvýhodnění z 15 804 Kč na 17 004 Kč ročně a u třetího a dalšího dítěte vzroste částka z 17 004 Kč na 20 604 Kč ročně. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2016. Toto zvýšení se poprvé použije při zúčtování mzdy za kalendářní měsíc květen 2016. Za kalendářní měsíce leden až duben se sleva promítne zpětně v rámci ročního zúčtování daně nebo v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016.

EET - Elektronická evidence tržeb v platnosti

Dne 13.4.2016 byl zákon o evidenci tržeb vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 112/2016 Sb. Své tržby tak začne evidovat první skupina podnikatelů (ubytovací a stravovací služby) od 1. prosince 2016.
Současně se zákonem o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů i doprovodný zákon (v částce 43 pod číslem 113/2016 Sb.), kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Ten například zavádí jednorázovou slevu na dani z příjmů fyzických osob ve výši 5 tis. Kč pro poplatníky, kterým v daném roce vznikla povinnost evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb a dále snížení sazby DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 % na 15 %, s výjimkou alkoholických nápojů.

Elektronická evidence tržeb schválena

Prezident dne 30.3.2016 podepsal návrh zákona o elektronické evidenci tržeb. V průběhu měsíce dubna by měl být zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů a povinnost evidovat tržby pro první skupinu podniků (z oblasti stravování a ubytování) vznikne k 1. prosinci 2016.
Finanční správa k elektronické evidenci tržeb spustila webové stránky http://www.e-trzby.cz

Změny u závislé činnosti od 2016

Od 1.1.2016 se mění minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy. Minimální mzda se zvyšuje z 9 200 Kč na 9 900 Kč. Dochází ke zvýšení hranice příjmů pro výplatu měsíčního daňového bonusu na částku 4 950 Kč. Od výše minimální mzdy se odvíjí výše slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení, tzv. školkovné. Pro rok 2015: 9.200,- a pro rok 2016: 9.900,-.
V současné době je na pořadu jednání schůze parlamentu novela zákona o daních z příjmů, která zahrnuje zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti. Pokud bude tato novela schválena, dojde ke zvýšení daňového zvýhodnění u druhého dítěte a u třetího a každého dalšího dítěte.
Sleva na I. dítě: 13 404 Kč, na druhé: 15 804 Kč (navrhuje se 17 004), na každé další: 17 004 Kč (navrhuje se 20 604)

Kontrolní hlášení a sankce

Ustanovení o sankcích jsou uvedena v § 101h zákona o DPH účinného od 1.1.2016.
Pokuta 1.000 Kč bude vyměřena tomu, kdo kontrolní hlášení podá po lhůtě (25. den následujícího měsíce) a nebyl k tomu dosud správcem daně vyzván. Pro toto podání neplatí tzv. "bezsankční období + 5 dnů".
Kontrolní hlášení (stejně jako všechna daňová přiznání k DPH od 1. 1. 2016) bude nutné podat výhradně elektronicky. Když bude zvolen způsob odeslání bez uznávaného elektronického podpisu přes aplikaci EPO, nebude zde platit lhůta 5 dnů pro dodatečné potvrzení, ale kontrolní hlášení bude muset být potvrzeno ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení (tedy nejpozději do 25 dnů, byť by lhůta pro potvrzení takového způsobu podání podle daňového řádu uplynula později).

Pokutu ve výši 10.000 Kč bude muset uhradit ten, kdo podá kontrolní hlášení v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván. Taková náhradní lhůta činí 5 kalendářních dnů.

Bez vyplnění elektronické adresy nebo ID datové schránky nepůjde kontrolní hlášení vůbec podat. Zejména fyzické osoby bez zřízené datové schránky měly zvážit, jaký e-mail uvedou. Lhůta 5 dnů se počítá od oznámení výzvy správce daně – pokud se doručuje na e-mailovou adresu, považuje se tato zpráva za doručenou okamžikem odeslání správcem daně (nikoli až doručením zprávy na e-mail).
Pokud se nestihne ani náhradní lhůta pro podání kontrolního hlášení, pak hrozí pokuta ve výši 50.000 Kč.

Další možná pokuta je ve výši 30.000 Kč v případě, že se nereaguje na výzvu správce daně k doplnění či potvrzení údajů uvedených v kontrolním hlášení. Na výzvu je plátce DPH povinen do 5 dnů od oznámení reagovat, a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení, kde změní či doplní nesprávné nebo neúplné údaje. Nebo jen potvrdí původně podané kontrolní hlášení.

Pro následné kontrolní hlášení při vlastním zjištění chyby platí, že lhůta pro jeho podání činí 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů.
Pokutu do 500.000 Kč může uložit správce daně tomu, kdo nesplněním povinností souvisejících s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daní.

Novela zákona o účetnictví

Novela zákona o účetnictví nově mění a upravuje také:
Pro některé účetní jednotky (např. spolky, církve, honební společenstva) se opět zavádí jednoduché účetnictví, ve kterém se neúčtuje o výnosech a nákladech, ale o příjmech a výdajích, dále se v něm účtuje o majetku a závazcích. Za podmínky, že nejde o plátce DPH, příjmy za poslední účetní období byly do 3 mil. Kč a hodnota majetku do 3 mil. Kč.
Na fyzické osoby se úprava jednoduchého účetnictví nevztahuje.

Obchodní společnosti, jsou-li střední či velkou účetní jednotkou (viz níže), budou sestavovat přehled o peněžních tocích (cash-flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu.
Nově musí účetní závěrku zveřejňovat účetní jednotky zapsané v jakémkoli rejstříku.
Lhůta pro zveřejnění účetní závěrky je nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované závěrky. Pro účetní jednotky s povinným auditem zůstává 30denní lhůta od jejího ověření auditorem resp. od jejího schválení.

KATEGORIZACE účetních jednotek:
MIKRO účetní jednotka (nepřekročí alespoň dvě z těchto hodnot: 9 mil. Kč aktiva celkem, 18 mil. Kč roční úhrn čistého obratu, 10 průměrný počet zaměstnanců)
MALÁ účetní jednotka (není mikro účetní jednotkou a nepřekročí alespoň dvě z těchto hodnot: 100 mil. Kč aktiva celkem, 200 mil. Kč roční úhrn čistého obratu, 50 průměrný počet zaměstnanců)
STŘEDNÍ účetní jednotka (není mikro ani malou účetní jednotkou a nepřekročí alespoň dvě z těchto hodnot – 500 mil. Kč aktiva celkem, 1 mld. Kč roční úhrn čistého obratu, 250 průměrný počet zaměstnanců)
VELKÁ účetní jednotka (překročí alespoň dvě z těchto hodnot – 500 mil. Kč aktiva celkem, 1 mld. Kč roční úhrn čistého obratu, 250 průměrný počet zaměstnanců).

Veškeré obchodní korporace, s drobnou výjimkou, musí nadále vést účetnictví v plném rozsahu.
Malé a mikro účetní jednotky bez povinného auditu mohou sestavovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (dosavadní „zjednodušený rozsah“). Při splnění uvedených podmínek budou moci nově výkazy ve zkráceném rozsahu sestavovat i akciové společnosti. Malé a mikro účetní jednotky nemusí sestavovat přehled o peněžních tocích (cash-flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu.
Mikro, malé a střední účetní jednotky nemusí ve výroční zprávě uvádět nefinanční informace jako např. informace o předpokládaném vývoji společnosti, o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje atd. Výroční zprávu přitom nadále musí sestavovat jen účetní jednotky s povinným auditem.
Malé a mikro účetní jednotky bez povinného auditu nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztrát. Povinnost zveřejnění zbývajících částí účetní závěrky, tj. rozvahy a přílohy k účetní závěrce, zůstává zachována, jde-li o účetní jednotky zapisované do veřejných rejstříků.

Vypouští se zřizovací výdaje z kategorie nehmotného majetku dle § 32a zákona o daních z příjmů. U stávajících dojde k postupnému doodepsání zřizovacích výdajů evidovaných ve zdaňovacím období započatém nejdpozději v roce 2015.

Novelou zákona o rezervách (viz dále) je upravena tvorba rezervy na likvidaci solárních panelů. Tato tvorba rezervy nebude daňovým nákladem (§ 24 odst. 2 písm. i)) a podle § 25 odst. 1 písm. zr) nebude ani dílčí platba příspěvku daňovým nákladem. Snížení základu daně o vytvořenou rezervu bude provedeno prostřednictvím § 23 odst. 3 písm. c) bodu 10. a při rozpuštění této rezervy se základ daně zvýší podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 20. Jde tedy o řešení odlišné od období roku 2014 a lze jej použít již za období roku 2015. Na to navazuje novela úpravou tvorby rezerv na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 (§ 11a až 11c). Tvorba těchto rezerv bude snižovat daňový základ prostřednictvím úpravy základu daně dle § 23 odst. 3 písm. c) bod 10. zákona o daních z příjmů. Tvorba této rezervy je možná již pro rok 2015 a umožňuje zohlednit i část připadající na období roku 2014.

Minimální mzda 2016

Nařízením vlády č. 233/2015 Sb. se od 1.1.2016 zvyšuje minimální mzda na 9.900 Kč (od 1.1. do 31.12.2015 činí 9.200 Kč, od 1.8.2013 do 31.12.2014 činila 8.500 Kč).
S tím se upravuje i zaručená mzda ve smyslu § 112 zákoníku práce.

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení bude od 1.1.2016 spuštěno nezávisle na dalším legislativním vývoji. Zjednodušeně řečeno jde o "kompletní seznam" vystavených a přijatých daňových dokladů. Zákon o DPH upravuje kontrolní hlášení v § 101c až 101i. Deklarovaným cílem a smyslem je umožnit správci daně získat informace o vybraných transakcích realizovaných plátci a ve spojení s dalšími údaji identifikovat rizikové transakce, kam se bude zaměřovat kontrolní činnost. Kontrolní hlášení se bude podávat pouze elektronicky. S tím končí povinnost podávat tzv. Výpis z evidence pro daňové účely. Souhrnné hlášení se bude podávat i nadále.
Kontrolní hlášení nenahrazuje daňové přiznání. Bude obsahovat údaje typu: číslo daňového dokladu, DIČ dodavatele (odběratele), datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum uplatnění odpočtu, základ daně a daň.
Právnické osoby podávají kontrolní hlášení vždy měsíčně (i když jsou čtvrtletní plátci DPH).
Fyzické osoby měsíčně nebo čtvrtletně (podle zdaňovacího období).
Výrazné jsou pokuty související s neplněním povinností ve věci kontrolního hlášení (např. 1.000,- Kč při pozdním podání, 10 tis. Kč pro případ podání kontrolního hlášení na základě výzvy finančního úřadu – tato pokuta bude uložena např. i v případě, kdy bude kontrolní hlášení sice podáno, ale ne ve správném formátu nebo struktuře a bude proto neúčinné)!!
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH

Jak se změny týkají přímo Vás? Zavolejte nám.

 603 520 411